Kategóriák
Kosarad

Jótállás, gyártói ingyenes extra garancia Gorenje

Gorenje gyári extra garancia érvényesítés elérhető az alábbi oldalon:

Termékregisztráció (plusz 2 év garancia)

https://www.gorenje.hu/garanciaregisztracio

 

A jótállási jegyről

Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és az eredeti számla egyik példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.
Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 

A garancia jegy kitöltés nélkül is érvényes a számlával

A jótállási felelősséget kizáró feltételekről

Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
Szakszerűtlen kezelés.
A gyártó, forgalmazó szervizén kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.
Természetes elhasználódás.

A jótállási és javítási határidőről

A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik, gázkészülékek esetén a beüzemelés időpontjától (vásárlástól számított maximum 6 hónap)
A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivétel, ha a szerviz hibát nem talált, azaz a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés okozta.
A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik.
A vásárló az észlelt hibát a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviznek, vevőszolgálatnak  a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

Jótálláson és szavatosságon alapuló vásárlói jogokról

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembehelyezés és kezelés mellett meghibásodott, Ön kérheti annak azonos típusú új termékre való cseréjét.

 A vásárló a termék díjmentes javítását kérheti.
 Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat kérheti vissza.

Az igényléshez kérjük, készítse össze a következő dokumentumokat:
termék számlája
garanciajegy

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

Ügyfél a reburg.hu hibás teljesítése esetén a  vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a  Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?

Ügyfél – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az  ezek közül az  Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a  Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a  kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a  vállalkozás költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a  szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az  áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?

Ügyfél köteles a  hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a  hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a  figyelmét, hogy a  szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?

Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a  terméket a reburg.hu vásárolta. A  teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ügyfél a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az  nem felel meg a  forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az  ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfél kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthet. 

Jótállás

Kötelező jótállás 
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. sz. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.

Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Az Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók. 
 

 A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét, vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás, vagy csere nem lehetséges, vagy a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás, vagy a csere nem lehetséges, vagy azt a Szolgáltató nem vállalta, az Ügyfél a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

 Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibákra, melyek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. 

Az ügyfél jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltatói adatok között feltüntetett e-mail címen, illetve az ügyfélszolgálati telefonszám felhívásával közölheti a Szolgáltatóval. 

 

Forgalmazó által vállalt extra garancia:

A forgalmazók által esetlegesen vállalt extra garancia regisztrációjának elvégzése (e-mail, postai út)  ügyfelet terheli.

Gorenje Magyarország extra garancia

Gorenje Magyarország Kft extra garancia
3+2=5 éves kiterjesztett funkcionális jótállást biztosítunk valamennyi szabadonálló tűzhelyünkre és minden beépíthető főzőlapra, beépíthető sütőre.
 
Időtartam:  Az akció 2018.03 01-tól 2018. 05. 31-ig tart.
Regisztráció határideje: 2018. június 30
 
Regisztrációs felület: https://gorenje.hu/garanciaregisztracio
 

Jótállással és szavatossággal kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, keresse ügyfélszolgáltunkat.

 

Ügyfélszolgálat: Tel:  0672/581-438, 0630/6508071

 

Honlapunk kizárólag az általunk kínált szolgáltatás biztosítása céljából sütiket használ. Bővebb tájékoztató a honlap adatvédelmi tájékoztatóban érhető. További információ