Kategóriák
Kosarad

Általános Szerződési Feltételek

A REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett www.reburg.hu weboldalon található webáruház Általános szerződési feltételei

Hatályos: 2024. május 21. napjától


 

Hatályos: 2024. május 21. napjától

Tartalomjegyzék

 1. Bevezető rendelkezések                                                                                            3
 2. Fogalom meghatározások                                                                                          4
 3. A Felek közötti szerződés létrejötte                                                                           4
 4. Regisztráció                                                                                                               6
 5. A Termék megrendelés                                                                                              6
  1. A Termék vételára                                                                                                      6
  2. Készletek és termékelérhetőség                                                                                6
  3. A Termék leírása                                                                                                        7
  4. A Megrendelés menete                                                                                              7
 6. Szállítási és fizetési feltételek                                                                                   11
  1. Szállítási feltételek                                                                                                     11
   1. Termék, csomag átvétel megtagadása                                                                       11
   2. Csomag ellenőrzése átvételkor.                                                                                 11
   3. Szállítási idő információ.                                                                                           11
   4. Fuvardíjviselés                                                                                                           11
   5. Használt készülék elszállítása                                                                                   12
   6. Házhoz szállítás egyéb feltételei                                                                               12
   7. Szállítási díjváltozás                                                                                                  13
   8. Szállítási díjak.                                                                                                          13
  2. Fizetési feltételei                                                                                                        14
 7. Az elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja és következményei                       16
 8. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás                                                    21
  1. Kellékszavatosság                                                                                                      21
  2. Termékszavatosság                                                                                                    22
  3. Jótállás                                                                                                                      23
 9. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)                                                                  26
 10. Felelősség                                                                                                                 27
 11. Jogérvényesítési lehetőségek                                                                                    28
 12. Panaszkezelés                                                                                                            29
 13. Vegyes rendelkezések.                                                                                              36
 14. 1. számú melléklet: 9/20 (IV. 29.) NGM rendelet                                                38

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a jelen ÁSZF) a REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: Vállalkozás) a www.reburg.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) működő internetes áruházának (továbbiakban: Webáruház) keretében nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit, az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó Vállalkozás és Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek) közötti szerződés létrejöttére, teljesítésére és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket és a Webáruház működésének szabályait tartalmazza.

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található Webáruházon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben foglaltak nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül esetlegesen elérhető más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

1.3. A Vállalkozás felhívja a Weboldal látogatóinak, valamint az Ügyfeleknek a figyelmét arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete alapján adatkezelőnek minősül, a Fogyasztó pedig érintettnek, így erre tekintettel kell figyelembe venni és alkalmazni az Adatvédelmi Szabályzatot.

1.4. A Weboldalon található Webáruház oldalai regisztráció nélkül, bármilyen személyes adat megadása nélkül böngészhetőek. A Webáruházban rendelést jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és 18 éven felüli természetes személyek adhatnak le. A Vállalkozás csak a 18 életévét betöltött természetes személyekkel köt adásvételi szerződést a jelen ÁSZF-ben szabályozott, Webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatban.

1.5. A Vállalkozás Webáruházának szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. A megrendelés megkönnyítéséhez az Ügyfél Regisztrációt is kezdeményezhet, amely a megrendelésnek nem feltétele.

2. Fogalom meghatározások

2.1. Vállalkozás:                               REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 • rövidített neve:                       REBURG Kft.
 • székhelye:                               7370 Sásd, Rákóczi utca 1.
 • cégjegyzékszáma:                   02-09-066496
 • nyilvántartó hatóság neve:     Pécsi Törvényszék Cégbírósága
 • törvényes képviselő neve:      Gruber László ügyvezető
 • adószáma:                               11857356-2-02
 • email címe:                             reburg@reburg.hu
  1. Ügyfél: az a 18 életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Weboldalon található Webáruházban elérhető Termékek közül választva, a Webáruházon keresztül Terméket rendel meg, függetlenül attól, hogy megrendelését regisztráció útján vagy anélkül adja le.
  2. Fogyasztó: az a 18 életévét betöltött természetes személy, aki a Weboldalon található Webáruházban elérhető Termékek közül választva a Webáruházon keresztül Terméket rendel meg, függetlenül attól, hogy megrendelését regisztráció útján vagy anélkül adja le.
  3. Termék: minden ingó dolog, amelyet az Ügyfél a Weboldalon található Webáruházon keresztül megrendelhet.

3. A Felek közötti szerződés létrejötte

3.1. A Webáruházban történő vásárlást a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Ektv.) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) szabályozza.

"A Vállalkozás nem vetette alá magát magatartási kódexnek."

3.2. A Vállalkozás Webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.3. A Felek közötti szerződés a megrendelés jóváhagyásával jön létre, és főszabály szerint a megrendelés teljesítésével szűnik meg. A jóváhagyás a megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg. Az Ügyfél megrendelése csak ennek az e-mailnek a megérkezését követően minősül elfogadottnak.

3.4. A Vállalkozás kizárólag magyar nyelven köt szerződést. A Vállalkozás az Ügyféllel kötött szerződést a szerződés tárgyául szolgáló Termékhez kapcsolódó jótállási időszak leteltét követő 1 (egy) évig, legfeljebb azonban a szerződés létrejöttét követő 4 (négy) évig őrzi meg.

4. Regisztráció

4.1. A Terméket az Ügyfél Regisztrációval, vagy regisztráció nélkül (Vendégvásárlóként) is megrendelheti. Amennyiben az Ügyfél regisztrál azt írásban, a Weboldalon egy online adatlap kitöltésével és elküldésével teheti meg. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy önkéntesen választott jelszó megadása, 18 életévét betöltött természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és lakcímének a megadása, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése kötelező.

4.2. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációja/regisztráció nélküli vendégvásárlása során a regisztrációs/vendégvásárlási oldalon található "Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket" négyzet megjelölésével kijelenti, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadja, illetve az "Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót" négyzet megjelölésével kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezeléseket megismerte és az aszerinti adatkezeléshez hozzájárul.

5. A termék megrendelés

5.1 A termék vételára

5.1.1. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, az általános forgalmi adót tartalmazza. A Weboldalon feltüntetett árak kizárólag a Weboldalon történő megrendelés esetén érvényesek. A feltüntetett vételárak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

5.1.2. A Termék vételára nem tartalmazza a csomagküldés/kiszállítás költségét.

A szállítási költség tartalmazza a csomagoló anyag és a csomagolás költségét.

5.1.3. A Weboldalról megrendelhető Termékek vételárainak árváltoztatási jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

5.1.4. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a termék megrendelését a hibás áron jóváhagyni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

5.1.5. A Weboldalon listázásra kerülő Termékek konkrét vételár feltüntetése nélkül, 0,- Forinttal kerülhetnek megjelenítésre. Ezen Termékek a konkrét vételár meghatározásáig nem rendelhetőek meg. Amennyiben az Ügyfél mégis ilyen Termékre vonatkozó megrendelést küld a Vállalkozásnak, a Vállalkozás a Megrendelő megrendelését visszautasítja.

5.2 Készletek és termékelérhetőség

A Weboldalon található Webáruházban feltüntetésre kerülő termékkészletre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a raktárkészlet, illetve a termékkínálat ‒ beszállítóktól és a raktárkészlettől függően ‒ folyamatosan változik.

5.3 A termék leírása

Az Ügyfél a megrendelni kívánt Termék jellemzőit és leírását a konkrét Termék információs oldaláról, a leírásból ismerheti meg részletesen. A Termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk lehetnek, e tény az egyes termékek kapcsán külön feltüntetésre kerül.

5.4 A Megrendelés menete

5.4.1. A Termék megrendeléséhez vezető folyamat a Termék kosárba helyezésével kezdődik. A megrendelni kívánt Terméknek az Ügyfél egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.

5.4.2.   Amennyiben az Ügyfél az általa kiválasztott Terméket meg kívánja rendelni, a Termék kosárba helyezését követően a „Tovább a megrendeléshez” gombra kell kattintania, majd a személyes, számlázási, szállítási cím adatok és fizetési mód megadása és a megrendelés gondos áttekintése után a „Megrendelés elküldése” gombra kell kattintania a megrendelés beküldéséhez.

5.4.3. A Termék megrendeléséhez az Ügyfélnek meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait. Amennyiben az Ügyfél már regisztrált felhasználó a Weboldalon (lásd jelen ÁSZF 4.1. bekezdés), akkor ezen adatait az email címének és jelszavának megadásával történő bejelentkezésével egyszerűen meg tudja adni. Ha nem regisztrált még az Ügyfél, és nem is kíván regisztrálni akkor a megrendelés vendégvásárlóként történő leadásához egy valós e-mail cím, és

 • 18 életévét betöltött természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és címének a megadása, illetve
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése szükséges.

5.4.4. Amennyiben az 5.4.3. pontban feltüntetett cím megegyezik a számlázási címmel, akkor elegendő, ha az Ügyfél megjelöliA szállítási és a számlázási címem megegyezik” négyzetet”. Ha az 5.4.3. pontban megjelölt címtől eltérő címet kíván számlázási címként megadni, akkor lehetősége van más cím megadására is.

5.4.5. Amennyiben az 5.4.3. pontban feltüntetett cím megegyezik a szállítási címmel, akkor elegendő, ha az Ügyfél megjelöli „A szállítási és a számlázási címem megegyezik” négyzetet. Ha az 5.4.3. pontban megjelölt címtől eltérő címet kíván szállítási címként megadni, akkor lehetősége van más cím megadására is.

5.4.6.   Ezt követően az Ügyfélnek, meg kell határoznia, hogy milyen módon kívánja az általa megrendelni kívánt Terméket átvenni:

 • futárszolgálattal történő átvétel;
 • Postapont útján történő kézbesítés útján.
  1. Termékek kiszállításával kapcsolatos részletes szabályokat a jelen ÁSZF 6. fejezete tartalmazza.

5.4.7.   Az Ügyfélnek a megrendelés véglegesítése előtt meg kell jelölnie, hogy milyen módon kívánja megfizetni az általa megvásárolni kívánt Termék vételárát:

- bankkártyás fizetéssel (SimplePay) vagy

- banki átutalás vagy

 • utánvétel útján.
  1. Termék vételára megfizetésének részletes szabályait a jelen ÁSZF 6. fejezete tartalmazza.
   1. A Termék megrendelésekor az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadásával kijelenti, hogy az azokban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelés megerősítéseként „Megrendelés elküldése” mezőre kell kattintani. Ezt követően kerül sor a megrendelés megküldésére a Vállalkozásnak.
   2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.
   3. A megrendelést a Vállalkozás a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
   4. A Vállalkozás az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően – a jelen ÁSZF 5.4.10. pontjában foglaltak teljesülése esetén ‒ köteles az Ügyfél részére a megrendelést, a vételi ajánlat elfogadását, elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás ‒ az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével ‒ a vételi ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati és bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A Termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor az Ügyfélnek a Webáruházon keresztül eljutatott megrendelése a Vállalkozás számára hozzáférhetővé válik. A közvetlenül a megrendelés leadása után kézhez kapott e-mail automatikusan generált, tájékoztató jellegű üzenet, amely nem minősül a megrendelés jóváhagyásának, a vételi ajánlat elfogadásának!

A szerződés akkor jön létre, amikor a reburg.hu Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. (vásárlást követő 2. email pl. a csomag, termék összekészítés, raktárba átszállítás, beszerzés, raktárunkba történő beszállítás alatt, pénzügyi rendezésre vár.)

5.4.12. A megrendelés elküldését követően a megrendelés, illetve a megrendelés jóváhagyása esetén a szerződés, a szerződés teljesítéséig, szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve megszüntethető. Az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére telefonon, elektronikus levélben, az ügyfélszolgálaton vagy visszáru oldalon van lehetőség.

5.4.13. Amennyiben a megrendelt Termék nincs készleten, és nem beszerezhető, a Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az Ügyfél megrendelését. Ebben az esetben a megrendelés teljesítéséért a Vállalkozás nem vállal felelősséget, és az Ügyfél által teljesített esetleges fizetés az Ügyfél számára 14 (tizennégy) napon belül visszafizetésre kerül.

5.4.14. Külföldi megrendelés esetén a Vállalkozás Áfa visszatérítést nem intéz, illetve nem rendez. Külföldi adóalany részére csak magyar adószámmal való rendelkezése esetén

értékesítünk / fogadunk el megrendelést.

5.4.15. Az Ügyfélnek a megrendelés elküldését megelőzően lehetősége van a jelen ÁSZF 5.4. bekezdésében korábban megadott adatainak módosítására.

5.4.16. Adatbeviteli hibák:

Adatbeviteli hibák felismerésének és kijavításának, módosításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: A kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, törölhető.

A személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám stb.) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a személyes fiók adatok menüpontban.

A megrendelés elküldése előtt áttekinthető, módosíthatók a megrendelése adatai.

A megrendelés elküldését követően, ha módosítani kíván a rendelés tartalmán, megrendelését, kérjük, jelezze a reburg@reburg.hu e-mail címen, vagy a +36/30/650-8071 telefonszámon!

Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően a szállítás megkezdése előtt ezt tegye meg.

6. Szállítási és fizetési feltételek

Több termékcsoportból történő egyidejű rendelés esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

Szállítási feltételek

6.1.1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területén lehetséges.

6.1.2.   Rendelése fizetési kötelezettséggel jár, jogában áll rendelését visszavonni, töröltetni. Amennyiben a szállítás megkezdődött, a csomag feladásra került, a címzett a szállítás megkezdéséről ki lett értesítve, a csomagot bármilyen okból a címzett nem veszi át az oda/ visszaszállítás költségét meg kell fizetnie.

Fizetés megtagadás esetén közjegyzői behajtást fogunk az okozott költség megtérítésére igénybe venni.

6.1.3. Átvételkor jogában áll, javasolt a termék kicsomagoltatása, ha a rendelt áru sérült, ne vegye át, visszaszállításra kerül a feladóhoz. Ebben az esetben a visszaszállítási költséget nem kell megfizetni.

A kifizetett vételár visszautalásra kerül abban az esetben, ha nem kér cserekészülék szállítást.

A sérülést futár jelenlétében jegyzőkönyvezni kell.

Futár távozása után sérülés bejelentés nem fogadható el.

A fuvarlevélen átvételkor jelölni kell, kér e kicsomagolást, vagy nem kér, a készüléket sérülésmentese átvette, vagy nem. Amennyiben nem kér kicsomagolást és ezt követően jelzi, hogy a termék sérült, nem bizonyítható, hogy a sérülés mikor keletkezett, a szállítás közben vagy az átvételt követően.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, hogy külsérelmi nyomok (szakadás, törés, lyuk stb.) nem látszódnak-e a csomagoláson, és csak ezután vegye át a terméket, mert a sérülés, vagy hiány átvétel előtti keletkezését kizárólag így lehet kétséget kizáró módon megállapítani. A sérülést, vagy hiányt kérjük átvételkor a fuvarlevélen jelezni és a csomag átvételekor telefonon vagy e-mailben jelezzék felénk.

A kifizetést követően kérjük a csomag tartalmát is átnézni, átvizsgálni a futár jelenlétében! Kérésére a futárnak kötelessége megvárnia a csomag kibontását kicsomagolását, illetve ellenőrzését. A Kova Trans Futárszolgálat az átadott Termékről becsomagolt és kicsomagolt állapotban fotófelvételeket készít.

6.1.4. A készleten saját raktárunkban, raktáron jelzéssel ellátott termékek általában 24-72 órán belül házhoz szállításra kerülnek. A Termék ára mellett megtalálható a szállítási időre vonatkozó információ, amely tájékoztató jellegű. Ha a megrendelésre meghirdetett Termékek nem állnak rendelkezésünkre a saját készletünkben, a szállítási idő az Ügyfél részére kifejezetten visszaigazolásra kerül.

6.1.5. A Vállalkozás a jelen ÁSZF 5.4. bekezdése szerint jóváhagyottan megrendelt termékeket az Ügyfél döntése szerint házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a Vállalkozó által kiállított számlán feltüntetésre kerül.

6.1.6. Használt készülék elszállítása:

Webáruházunkban új elektromos, berendezést vásárol, és azt házhoz szállítjuk részére, a Vásárlónak lehetősége van a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, berendezés háztartásban képződő hulladékát a futárnak átadni és elszállíttatni arról a címről, ami a rendelésben szállítási címként szerepel.

A használt termék elszállításának igényét a rendelés leadásakor a megjegyzés rovatában jelezheti az alábbi megjegyzéssel „Használt termék elszállítását kérem”, vagy az ügyfélszolgálatunk felé jelezheti e-mailben a szállítás megkezdése előtt. Az elszállítandó terméket minden esetben szállításra kész állapotba kell hozni (lekötni a hálózatról, vagy gázról, le kell engedni belőle a vizet, könnyen hozzáférhető helyre kell tenni). A használt termék elszállítása elszállítás az új termék megérkezésekor történik. Megbontott, szétszedett roncs állapotú készülékeket a futárszolgálat nem szállít el.

6.1.7. A termék szállításra történő átadásáról e-mailben küldünk tájékoztatást. A Vásárló konkrét szállítási időpontra vonatkozó kérését nem tudjuk figyelembe venni. Ha egy Ügyféltől ugyanazon a napon több, egymástól időben eltérő megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítási díj szempontjából külön-külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a további rendelések leadásakor jelzi, hogy a házhoz szállítás szempontjából a leadott rendelését a korábban leadott rendelésével össze kívánja vonni, a Vállalkozás amennyiben lehetősége van rá, összevonhatja az Ügyfél megrendeléseit. Az erre vonatkozó döntéséről a Vállalkozás a később leadott megrendelés jóváhagyásakor értesíteni köteles az Ügyfelet. A kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására nincs mód.

6.1.8. Házhoz szállítás egyéb feltételei

Háztartási nagygép házhozszállítása esetén a szállítási szolgáltatást végző cégnek lehetősége van a küldemény felvételét, szállítását, vagy kézi erővel történő mozgatását megtagadni, amennyiben azt a körülmények vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve az munka- és vagyonbiztonsági kockázattal jár. Ilyen esetnek minősül többek között:

Ha a rendeltetési hely (ahova a termék lerakását a címzett kéri) és a szállító járművel megközelíthető legközelebbi parkoló között több, mint 30 méter távolság van.

Az ingatlan megközelítése a küldemény kézi mozgatásával az útviszonyok miatt nem lehetséges, vagy munka, illetve vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.

Lépcsőn történő szállítás esetén a lépcső bármilyen okból balesetveszélyes (pl. nincs korlát, a

lépő felület, lépő magasság eltér a szabványostól; lépcső felülete csúszós stb.), illetve amennyiben a lépcső adottságainál fogva (szűk; a küldeménnyel nem lehet elfordulni; az elforduláshoz a küldeményt derékmagasság fölé kellene emelni stb.) alkalmatlan a biztonságos szállításra.

Lakótéren belüli mozgatás esetén a rendeltetési hely megközelítése bármilyen okból balesetveszélyes és vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.

Küldemény csomagolt állapotban ajtónyíláson nem fér be, vagy a lakótéren belül nem mozgatható.

Amennyiben ezen körülmények a kiszállítási címen állnak fenn, akkor a kiszállítás teljesítettnek minősül akkor is, ha a fent részletezettek, vagy egyéb akadályozó körülmények okán a küldeményt a szállítók nem juttatják el a megbízáskor megadott címen lévő kiszállítási címre, illetve rendeltetési helyre.

6.1.9. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

6.1.10. Szállítási díjak

Szállítási díjak            kiszámítása az oldalon lévő kalkulátorral lehetséges!

Szállítási díj kalkulátor használata:

Helyezze a kosárba a vásárolni kívánt terméket, ezt követően a megjelenik a felső sorban a vásárolni kívánt termék. A jobb oldali kosárba kattintáskor az irányítószám megadását követően a szállítási költség kiszámításra kerül. Több termék együttes rendelése esetén az összsúly szerinti szállítási díjjal kell számolni, a kosár tartalmát!

A szállítási díj függ a kosárba helyezett összes termék mennyiségétől, méretétől, súlyától, csomagolhatóságától, és egyéb paraméterektől. A díjat csak ezen adatok összességének ismeretében lehetséges kalkulálni. A szállítási költség a rendelés során az átvételi mód kiválasztásánál is ellenőrizhető. A szállítási díjak megtekinthetők weboldalunkon a szállítás menüpont alatt.

6.2 Fizetési feltételek

A REBURG Kereskedelmi Kft kizárólag magyar forintban (Ft) állít ki a számviteli bizonylatot.

A REBURG Kereskedelmi Kft kizárólag papír alapon állít ki a számviteli bizonylatot, elektronikus úton előállított számlát nem biztosít. A Vállalkozás a papír alapú számlát a Termékkel együtt küldi meg. Amennyiben erre nincs lehetőség más raktárból történő felvétel esetén, a papír alapú számlát PDF formátumba alakítva e-mailben küldjük meg a Fogyasztónak a Termék átvételének napján.

Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. A számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. REBURG Kft nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására - a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve nincsen lehetőség.

6.2.1 A jelen ÁSZF 5.4. bekezdése szerint megrendelt és jóváhagyott Termék, szolgáltatás vételárát az Ügyfél utánvét vagy banki átutalása útján vagy a Simple bankkártyás fizetés lehetőségével fizeti meg.

6.2.2 Utánvét

Utánvét esetén a Termék vételára az átvételkor fizetendő:

 1.  Magyar Posta Zrt. (MPL) futárszolgálat által házhoz szállított Termék esetén bankkártyával vagy kézpénzzel a futárszolgálat részére. Az MPL futárszolgálat által házhoz szállított csomagoknál a súlyhatár maximum 40kg/csomag.

 1. Posta Pont-ra történő szállítás esetén:
  • Posta hivatalban való átvétel esetén bankkártyával vagy kézpénzzel. A maximális súlyhatár 20kg/csomag;
  • Mol töltőállomáson, illetve Coop üzletben való átvétel esetén készpénzzel. A maximális súlyhatár 20kg/csomag;
  • Csomag-automatánál (a Posta csomag-automatájába kért kézbesítés esetén) bankkártyával. A maximális súlyhatár 20kg/csomag és a csomag-automatába küldött termékek becsomagolást követően sem haladják meg az 50x31x35 cm-t és a 20 kg-ot. A csomag-automatába szállított áru értéke és az árufizetés (utánvétel) összege maximum 200.000 Ft lehet.
 2.  A Kova Trans Futárszolgálat által szállított Termékek esetén készpénzben és bankkártyával lehet fizetni.

6.2.2. Banki átutalás

Banki átutalás esetén az Ügyfél a Termék vételárát a Termék átvételét megelőzően fizeti meg a Vállalkozásnak. A termék kiszállítására ebben az esetben az Ügyfél által fizetendő vételár teljes összegének (termék vételárának és az esetleges szállítási díjnak) a Vállalkozás bankszámláján való jóváírást követően kerül sor.

A Vállalkozás bankszámlaszámának adatai:

 • Számlatulajdonos neve:      REBURG Kft.
 • Bankszámlavezető bank:     OTP BANK Nyrt. Sásdi Fiók
 • Bankszámlaszám:                11731111-20006424

A banki átutalásos fizetési módnál, kiemelten fontos, hogy az Ügyfél csak abban az esetben utalja át a fizetendő vételár összegét, amennyiben a Termék megrendelésének

jóváhagyására  a vételi ajánlat elfogadására sor kerül a Vállalkozás részéről.

6.2.3 Személyes átvétel

Személyes átvételre nincs lehetőség.

6.2.4 Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

A Weboldalon történő bankkártyás fizetés a Simple Online Fizetetési Rendszer („Simple”) útján is történhet a Fogyasztó választása szerint. A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A Simple fizetési megoldás igénybevételére és annak feltételeire annak mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzatai és Adatvédelmi Tájékoztatója irányadóak, amelyeket az OTP Mobil Kft. időről-időre módosíthat, ezért kérjük, hogy a Simple használata előtt keresse fel az alábbi oldalakat a részletes tájékoztatás érdekében! A Simple Általános Szerződési Feltételei és Üzletszabályzatai, Adatkezelési Tájékoztatója az alábbi linken érhetőek el:

https://simplepay.hu/kereskedo-aszf/

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

A Simple fizetési szolgáltatás használata nem kötelező a Termék megrendeléséhez. Amennyiben Ön a Simple fizetési szolgáltatás használata mellett dönt, Ön tudomásul veszi, hogy a(z) REBURG Kft. (7370 Sásd, Rákóczi utca 1.) adatkezelő által a(z) reburg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

[Termék neve, termék ára, Vasárlói adatok: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok ].

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff .

A Simple fizetési szolgáltatással történő fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

 1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4. A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

7. Az elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja és következményei

7.1. A Fogyasztó a Felek között a jelen ÁSZF 3. szakasza alapján létrejött szerződéstől ‒ a Korm. Rendeletben biztosított joga alapján ‒ a jelen ÁSZF 7.2. bekezdésében foglalt határidőn belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról részletesen a Korm. rendelet rendelkezik.

7.2. A Fogyasztó ‒ a jelen ÁSZF 7.1. bekezdése szerinti ‒ elállási jogát a Terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. Az elállás joga természetesen személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Fogyasztó általi írásbeli elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Vállalkozásnak a 14 napos elállási határidőn belül.

A jelen bekezdés szerinti határidőn belül biztosított elállási jog nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

7.3.      Ha a Fogyasztó a Korm. Rendelet alapján eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak a saját költségén (szállítási költség) kell gondoskodnia. A Fogyasztó az elállással érintett Terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Vállalkozás részére, utánvételes átvételt a Vállalkozás nem teljesít.

7.5. A Fogyasztó a Terméket a Vállalkozás 7300 Komló, Városház 10. szám alatt található raktárába köteles visszajuttatni.

7.6. Elállás esetén a Vállalkozás követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

7.7. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban, gyári csomagolásban, ennek hiányában a leggondosabb csomagolásban, kell visszajuttatnia Vállalkozás címére. A Vállalkozás kizárólag a sérülésmentes és hiánytalan tartalmú Termék visszaszolgáltatása esetén köteles a Termék vételárát megtéríteni, a Fogyasztó az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.8. A Fogyasztó kérésére a Vállalkozás készséggel gondoskodik a Termék visszaszállításának lebonyolításáról. Ennek keretében a Fogyasztó igénybe veheti a Vállalkozás által ajánlott, a Vállalkozás által hivatalosan kiszállításra használt kiszállító cégeinek egyikét a Termék visszajuttatására. Erről bővebb tájékoztatást a Fogyasztó az Ügyfélszolgálaton, telefonon, illetve elektronikus levélben kérhet. A visszaszállítás költségeit ebben az esetben is a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó által gyakorolt elállási jog esetén a jelen bekezdésben foglaltak alapján a Termék súlyától függően az alábbi díjtáblázat alapján tudja a Vállalkozás visszaszállítani a Terméket:

Visszaszállítási díj:

0 - 1 kg:          2.990Ft;

1 - 3 kg:          3.990Ft;

4 - 10 kg:        4.990Ft

10 - 20 kg:      5.990Ft

20 - 30 kg:       6.990Ft

30 - 100kg:    12.990Ft;
100 kg felett:   + 90 Ft / kg

A szállítási díjak a 27%-os Áfa-t tartalmazzák.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a Terméket fuvarozták a fogyasztónak, a Vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a Terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

7.9. Amennyiben az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak úgy nem gyakorolhatja

elállási jogát a jelen ÁSZF 7.1. bekezdésében hivatkozott Korm. rendelet alapján.

7.10. A Korm. Rendelet alapján nem gyakorolható az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; vagy
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében
 • olyan lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (elektromos fogkefe, haj-és szakállvágó, epilátor, tartós szőrtelenítő készülék stb.); vagy
 • olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel; valamint
 • a Korm. Rendelet vagy más jogszabály által meghatározott további esetekben.
  1. A Fogyasztó az elállási jogának gyakorlását írásban e-mailen, postai levélben, vagy a Weboldalon található ügyfélszolgálat/visszáru oldalon köteles a Vállalkozásnak bejelenteni az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata vagy a jelen ÁSZF 7.19. bekezdésében található általa kitöltött nyilatkozat-minta megküldésével. Levélben való közléskor a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adhatja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
  2. Amennyiben elállás esetén a Fogyasztó a Termék árát megfizette, a Vállalkozás az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (például szállítási díj) is.
  3. A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
  4. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ a Termék átvételére, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
  5. A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Termék vételárának visszatérítését, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Vállalkozásnak visszaküldte. Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.
  6. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a Termék árának visszatérítése előtt a Terméket megvizsgálja, és amennyiben az a Fogyasztónak felróható módon sérült, esetleg szennyezett vagy hiányos, a visszatérítés összegét csökkentse, vagy a visszavételt megtagadja.
  7. A Vállalkozás csak akkor köteles a Terméket visszavenni, ha a Fogyasztó azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza. Amennyiben a Fogyasztó a Terméket neki felróható módon nem ilyen módon szolgáltatja vissza, akkor a Vállalkozás nem veszi vissza a Terméket és nem fizeti vissza a Termék vételárát. Ilyen esetben a Vállalkozás jogosult a Terméket a Fogyasztó költségére visszaszállítani a Fogyasztónak.
  8. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után történik. Elállás esetén, a Vállalkozás a Termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a Termék nem az eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült vagy hiányos).
  9. Elállási nyilatkozat minta:

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a jelen ÁSZF

9.szakaszában meghatározott írásbeli kapcsolattartási módok valamelyikén!

Vállalkozás adatai:

Név:                                        REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:                              7370 Sásd, Rákóczi utca 1.

Termék visszaküldés cím:      7300 Komló Városház tér 10

Levelezési cím:                      7370 Sásd, Rákóczi utca 1.

Email cím:                              reburg@reburg.hu

Telefonszám:                          06-30/650-8071, 06-72/581-438

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés száma: ..........................................................................................

Termék megnevezése: .......................................................................................

Szerződéskötés időpontja: .................................................................................

Átvétel időpontja: ..............................................................................................

A Fogyasztó neve: .............................................................................................

A Fogyasztó címe: .............................................................................................

Vételár visszafizetése: Bankszámla szám:..............-........................-................

   A Fogyasztó aláírása                         (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Keltezés: .......................

7.20. Amennyiben a Termék visszaküldése megfelel a fenti feltételeknek a Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék vételárát hiánytalanul téríti vissza a Fogyasztó részére.

7.21. A jelen ÁSZF 7. szakaszában fogalt elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályokat az Ügyfél által más jogszabályra alapított elállási jogának gyakorlása esetén is megfelelően alkalmazni kell.

8. Jótállás, kellékszavatosság és termékszavatosság

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. A Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.1.2. A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
 • a Polgári Törvénykönyv alapján, ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére ki is javíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru, Termék adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén azonban Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

8.1.3. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A kellékszavatossági igény a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl már nem érvényesíthető.

Használt Termék esetén ez a határidő 1 (egy) év.

8.1.4. A kellékszavatosság időtartama alatti hibabejelentést email, illetve tértivevényes levél útján tehető meg, a hibabejelentés időpontjának igazolhatóságára tekintettel a jelen ÁSZF 9. bekezdésében meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

8.1.5. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

8.1.6. A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. Az ingó dolognak minősülő Termék hibája esetén – a Fogyasztó választása szerint – a jelen ÁSZF 8.1. bekezdésében meghatározott kellékszavatossági vagy a jelen ÁSZF 8.3. bekezdése szerinti jótállási, vagy a jelen bekezdés szerinti termékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.2. A termékszavatossági igény keretében kizárólag a hibás Termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.3. A termékszavatossági igény a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a Fogyasztó elveszti e bekezdés szerinti igényérvényesítési jogosultságát.

8.2.4. A termékszavatossági igény kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

8.2.5.   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.2.6. Ugyanazon hiba miatt a Vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve a Termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igény a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesíthető.

8.3. Jótállás

8.3.1.   Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az annak 1. sz. mellékletében meghatározott, tartós fogyasztási cikknek minősülő új Termékek vonatkozásában kötelező jótállásra köteles. A jótállás alapján Ön hibás teljesítés esetén a fenti jogszabály szerinti kötelező jótállás, illetve a Termék gyártójának jótállást keletkeztető jognyilatkozata alapján és aszerinti feltételekkel jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt az 8.3. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.

8.3.2. A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 2. 250 000 forint eladási ár felett három év.

Ön a fenti határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Azonban fogyasztási cikknek minősülő Termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási határidő a fogyasztási cikknek minősülő Termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikknek minősülő Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Fogyasztási cikknek minősülő Termék megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja.

A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikknek minősülő Termék felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

8.3.3. Az Ügyfél a jótállási időszak alatti hibabejelentést email, illetve tértivevényes levél útján teheti meg, a hibabejelentés időpontjának igazolhatóságára tekintettel a jelen ÁSZF 9. bekezdésében meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

8.3.4. A fentieken kívül a Vállalkozás vagy a gyártó a Termékeire vonatkozóan a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garanciát) vállalhat, az általa meghatározott vonatkozó jótállási feltételek szerint. A Vállalkozás az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli az Ügyféllel. A jogszabályon alapuló jótállás esetén Önt további jogosultságok illetik meg a jótállás időtartama alatt:

 • Fogyasztási cikknek minősülő Termék esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet.
 • Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikknek minősülő Termék a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését.
 • Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

8.3.5. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól minden esetben csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Vállalkozást terheli.

A jótállás a Fogyasztónak, illetve az Ügyfélnek a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.

8.3.6. A Fogyasztó, illetve az Ügyfél a Vállalkozás által a Termék átadásakor átvett jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó, illetve Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Termék vételára megfizetésének igazolására kiállított bizonylat bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. A Termék megvásárlásának tényét minden esetben az igényét érvényesítő félnek kell minden kétséget kizáró módon igazolnia.

Az egyes Termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok terjedelméről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

8.3.7. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a Vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

A Vállalkozásnak jogában áll a Fogyasztó, illetve az Ügyfél által vásárolt Termékkel kapcsolatban jelzett hibát kivizsgálni vagy amennyiben azt a Fogyasztó, illetve az Ügyfél által jelzett hiba igényli, akkor a Terméket a gyártó részére bevizsgálására elküldeni. Abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a hiba oka a Terméket megvásárló nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség a Fogyasztót, illetve az Ügyfelet terheli.

8.3.8. A jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

9. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

A Vállalkozás ügyfélszolgálatának elérhetőségei a következők:

 • Név:                         REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Telefonszám:          +36-72-581-438, +36-30-650-8071

Telefonos ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfőtől Péntekig 08:30-17:30 óra között

 • e-mail cím:              reburg@reburg.hu

10. Felelősség

10.1. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja, és a Weboldal használatával elfogadja, hogy Vállalkozás nem vállal felelősséget Weboldalhasználat során felmerülő vagyoni és személyiségi jogi károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozásért való felelősségen túlmenően.

10.2. A Vállalkozás kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Vállalkozás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítésének érdekében.

10.3. A Vállalkozás Weboldalának oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezet. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vállalkozás felelősséget nem vállal.

10.4.    Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozás jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.5. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, emiatt a Weboldal használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.6. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.7. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját adatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Vállalkozás még nem kezdte meg.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Kapcsolatfelvétel a Vállalkozással

Amennyiben az Ügyfélnek a Vállalkozástól a Weboldalon található Webáruházban vásárolt Termékkel kapcsolatban problémája vagy bármilyen igénye merül fel, azt a jelen ÁSZF 9. szakaszában található ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén jelezheti a Vállalkozásnak.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozás és az Ügyfél között esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára.

   12. Panaszkezelés

 Panaszkezelés rendje:

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, email címen, vagy levél útján is közölheti.

A Vállalkozás a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a vármegyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Baranya, Somogy, Tolna

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Tel: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: info@baranybekeltetes.hu 

https://baranyabekeltetes.hu   

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu   

https://bekeltetes.borsodmegye.hu/

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., I./111.

Telefonszáma: (1) 488-2131

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

https://bekeltet.bkik.hu/

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu   

https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

https://bekeltetesgyor.hu/hu/

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu   

https://www.hbmbekeltetes.hu/

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25., IV/2.

Hivatali kapu/KRID:  560351920

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

www.panaszrendezes.hu   

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

   · az eljáró bíróságot;

   · a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

· az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

·  azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; ·   a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A panasztételhez kapcsolódóan tájékoztatás és elérhetőség a következő weboldalon található:

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Békéltető testület

A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltetőtestületek elérhetőségeivel és a békéltetőtestületek előtti eljárás megindításával kapcsolatos részletes tájékoztatás a következő weboldalon található

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

A Vállalkozás kijelenti, hogy a békéltetőtestületi eljárás esetleges megindulása esetén részt vesz és közreműködik a békéltető testületi eljárásban.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltetőtestület:

- neve:                                       Baranya Vármegyei Békéltető Testület

- címe:                                      7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

- levelezési címe:

7602 Pécs, Pf. 109.

- telefonszáma:

+36-72/507-154

- email címe:

kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Az online vitarendezési platform

Az Ügyfél a Vállalkozástól vásárolt Termékkel kapcsolatos problémája, illetve igénye esetén a probléma, illetve a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az Európai Unió által fenntartott online vitarendezési szolgáltatáshoz is fordulhat. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

Polgári peres és nem peres eljárás

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a Felek egyikének lejárt pénzkövetelése merül fel a másik Féllel szemben, amelynek összege nem haladja meg a 3.000.000,- Forintot, akkor első körben főszabály szerint a Fél fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet a másik Féllel szemben. A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.
Bírósági jogérvényesítés esetén az ügyfél - választása szerint – a Vállalkozásra általánosan illetékes bíróság helyett a pert az ügyfél belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt is megindíthatja.

13. Vegyes rendelkezések

13.1 A Vállalkozás kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Weboldalon (www.reburg.hu) található Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2 A Vállalkozás nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépének, mobiltelefonjának, illetve más okos eszközének, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.3 A Vállalkozás nem rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

13.4 A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Sásd, 2024. május 15.

REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseletében:

Gruber László ügyvezető

 1. számú melléklet

9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hatályos 2024. május 15. napján

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jótállási igényt érvényesít.

(2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

2. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

3. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

(2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

4. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

(2) Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

(4) A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

(5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

(6) A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

(7) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

5. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

6. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

(3) Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen vagy a jótállási nyilatkozaton feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(1a) A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

(1b) A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;

b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;

c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

(2) A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

(3) A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

8. § (1) A 4–7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

11. § E rendeletnek a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 4. § (3) bekezdését, 5. §-át, 6. § (3) bekezdését, 7. § (1a) és (1b) bekezdését és 8. § (1) bekezdését és 1. mellékletét a Módr. hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Honlapunk kizárólag az általunk kínált szolgáltatás biztosítása céljából sütiket használ. Bővebb tájékoztató a honlap adatvédelmi tájékoztatóban érhető. További információ