Kategóriák
Kosarad

Általános Szerződési Feltételek

A REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett www.reburg.hu weboldalon található webáruház Általános szerződési feltételei

Hatályos: 2021. szeptember 09. napjától


 

Tartalomjegyzék

 1. Bevezető rendelkezések

 2. Fogalom meghatározások

 3. A Felek közötti szerződés létrejötte

 4. Regisztráció

 5. A Termék megrendelés

  1. A Termék vételára

  2. Készletek és termékelérhetőség

  3. A Termék leírása

  4. A Megrendelés menete

 6. Szállítási és fizetési feltételek 

  1. Szállítási feltételek

   1. Termék, csomag átvétel megtagadása

   2. Csomag ellenőrzése átvételkor

   3. Szállítási idő információ

   4. Fuvardíj viselés

   5. Használt készülék elszállítása

   6. Házhoz szállítás egyéb feltételei

   7. Szállítási díj változás

   8. Szállítási díjak

  2. Fizetési feltételei

 7. Az elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja és következményei

 8. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

  1. Kellékszavatosság

  2. Termékszavatosság

  3. Jótállás

 9. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 10. Felelősség

 11. Jogérvényesítésile lehetőségek

 12. Panaszkezelés

 13. Vegyes rendelkezések.

 14. 1. számú melléklet: 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 1. Bevezető rendelkezések

 

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a jelen ÁSZF) a REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: Vállalkozás) a www.reburg.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) működő internetes áruházának (továbbiakban: Webáruház) keretében nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit, az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó Vállalkozás és Ügyfél (a továbbiakban együttesen: Felek) közötti szerződés létrejöttére, teljesítésére és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket és a Webáruház működésének szabályait tartalmazza.

 

  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található Webáruházon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben foglaltak nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül esetlegesen elérhető más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

 

  1. A Vállalkozás felhívja a weboldal látogatóinak, valamint az Ügyfeleknek a figyelmét arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete alapján adatkezelőnek minősül, a Fogyasztó pedig érintettnek, így erre tekintettel kell figyelembe venni és alkalmazni az Adatvédelmi Szabályzatot.

 

  1. A Weboldalon található Webáruház oldalai regisztráció nélkül, bármilyen személyes adat megadása nélkül böngészhetőek. A Webáruházban rendelést jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és 18 éven felüli természetes személyek adhatnak le. A Vállalkozás csak a 18 életévét betöltött természetes személyekkel köt adásvételi szerződést a jelen ÁSZF-ben szabályozott, Webáruházban forgalmazott termékekkel kapcsolatban.

 

  1. A Vállalkozás Webáruházának szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

 

 1. Fogalom meghatározások

 

  1. Vállalkozás: REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 • rövidített neve: REBURG Kft.

 • székhelye: 7370 Sásd, Rákóczi utca 1.

 • cégjegyzékszáma: 02-09-066496

 • nyilvántartó hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

  - törvényes képviselő neve: Gruber László ügyvezető

  - adószáma: 11857356-2-02

 

  1. Ügyfél: az a 18 életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Weboldalon található Webáruházban elérhető Termékek közül választva, a Webáruházon keresztül Terméket rendel meg, függetlenül attól, hogy megrendelését regisztráció útján vagy anélkül adja le.

 

  1. Fogyasztó: az a 18 életévét betöltött természetes személy, aki a Weboldalon található Webáruházban elérhető Termékek közül választva a Webáruházon keresztül Terméket rendel meg, függetlenül attól, hogy megrendelését regisztráció útján vagy anélkül adja le.

 

  1. Termék: minden ingó dolog, amelyet az Ügyfél a Weboldalon található Webáruházon keresztül megrendelhet.

 

 1. A Felek közötti szerződés létrejötte

 

  1. A Webáruházban történő vásárlást a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Ektv.) valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) szabályozza.

"A Vállalkozás nem vetette alá magát magatartási kódexnek."

  1. A Vállalkozás Webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

  1. A Felek közötti szerződés a megrendelés jóváhagyásával jön létre, és főszabály szerint a megrendelés teljesítésével szűnik meg. A jóváhagyás a megrendelést visszaigazoló e-mail megérkezésével történik meg. Az Ügyfél megrendelése csak ennek az e-mailnek a megérkezését követően minősül elfogadottnak.

 

  1. A Vállalkozás kizárólag magyar nyelven köt szerződést. A Vállalkozás az Ügyféllel kötött szerződést a szerződés tárgyául szolgáló Termékhez kapcsolódó jótállási időszak leteltét követő 3 (három) hónapig, legfeljebb azonban a szerződés létrejöttét követő 2 (két) évig őrzi meg.

 

 1. Regisztráció

 

  1. Az első rendelés előtt az Ügyfélnek regisztrálnia kell. Amennyiben az Ügyfél regisztrál azt írásban, a Weboldalon egy online adatlap kitöltésével és elküldésével teheti meg. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy önkéntesen választott jelszó megadása, 18 életévét betöltött természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és lakcímének a megadása, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése kötelező.

 

  1. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, továbbá az Adatvédelmi szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 1. A termék megrendelés

 

  1. A termék vételára

 

   1. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, az általános forgalmi adót tartalmazza. A Weboldalon feltüntetett árak kizárólag a Weboldalon történő megrendelés esetén érvényesek. A feltüntetett vételárak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

 

   1. A Termék vételára nem tartalmazza a csomagküldés/kiszállítás költségét.


    A szállítási költség tartalmazza a csomagoló anyag és a csomagolás költségét.

 

 

   1. A Weboldalról megrendelhető Termékek vételárainak árváltoztatási jogát a Vállalkozás fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

   1. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft- os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a termék megrendelését a hibás áron jóváhagyni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

   2. A Weboldalon belistázásra kerülő Termékek konkrét vételár feltüntetése nélkül, 0,- Forinttal kerülhetnek megjelenítésre. Ezen Termékek a konkrét vételár meghatározásáig nem rendelhetőek meg. Amennyiben az Ügyfél mégis ilyen Termékre vonatkozó megrendelést küld a Vállalkozásnak, a Vállalkozás a Megrendelő megrendelését visszautasítja.

 

  1. Készletek és termékelérhetőség

 

 

A Weboldalon található Webáruházban feltüntetésre kerülő termékkészletre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a raktárkészlet, illetve a termékkínálat ‒ beszállítóktól és a raktárkészlettől függően ‒ folyamatosan változik.

  1. A termék leírása

 

 

Az Ügyfél a megrendelni kívánt Termék jellemzőit és leírását a konkrét Termék információs oldaláról, a leírásból ismerheti meg részletesen. A Termékek mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk lehetnek, e tény az egyes termékek kapcsán külön feltüntetésre kerül.

 

  1. A Megrendelés menete

 

 

   1. A Termék megrendeléséhez vezető folyamat a Termék kosárba helyezésével kezdődik. A megrendelni kívánt Terméknek az Ügyfél egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.

 

   1. Amennyiben az Ügyfél az általa kiválasztott Terméket meg kívánja rendelni, a Termék kosárba helyezését követően a Fizetés/Pénztár gombra kell kattintania.

 

   1. A Termék megrendeléséhez az Ügyfélnek meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait. Amennyiben az Ügyfél már regisztrált felhasználó a Weboldalon (lásd jelen ÁSZF 4.1. bekezdés), akkor ezen adatait az email címének és jelszavának megadásával történő bejelentkezésével egyszerűen meg tudja adni. Ha nem regisztrált még az Ügyfél, akkor a megrendelés leadásához egy valós e-mail cím és egy önkéntesen választott jelszó megadása, és

  • 18 életévét betöltött természetes személy esetén vezetéknevének, keresztnevének, telefonszámának és lakcímének a megadása, illetve

  • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a jogi személy, illetve egyéb szervezet nevében eljáró természetes személy vezetéknevének, keresztnevének, és a jogi személy illetve egyéb szervezet nevének, címének és adószámának feltüntetése

szükséges.

 

 

   1. Amennyiben az 5.4.3. pontban feltüntetett cím megegyezik a számlázási címmel, akkor elegendő, ha az Ügyfél megjelöli, hogy számlázási címként „a meglévő címet használom”. Ha az 5.4.3. pontban megjelölt címtől eltérő címet kíván számlázási címként megadni, akkor lehetősége van más cím megadására is.

   2. Amennyiben az 5.4.3. pontban feltüntetett cím megegyezik a szállítási címmel, akkor elegendő, ha az Ügyfél megjelöli, hogy szállítási címként „a meglévő címet használom”. Ha az 5.4.3. pontban megjelölt címtől eltérő címet kíván szállítási címként megadni, akkor lehetősége van más cím megadására is.

 

   1. Ezt követően az Ügyfélnek, meg kell határoznia, hogy milyen módon kívánja az általa megrendelni kívánt Terméket átvenni:

    • futárszolgálattal történő átvétel;

    • Postapont útján történő kézbesítés útján.

A Termékek kiszállításával kapcsolatos részletes szabályokat a jelen ÁSZF 6. fejezete tartalmazza.

 

   1. Az Ügyfélnek a megrendelés véglegesítése előtt meg kell jelölnie, hogy milyen módon kívánja megfizetni az általa megvásárolni kívánt Termék vételárát:

    • banki átutalás vagy

    • utánvétel útján.

A Termék vételára megfizetésének részletes szabályait a jelen ÁSZF 6. fejezete tartalmazza.

 

   1. A Termék megrendelésekor az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadásával kijelenti, hogy az azokban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelés megerősítéseként „Rendelés megerősítése” mezőre kell kattintani. Ezt követően kerül sor a megrendelés megküldésére a Vállalkozásnak.

 

   1. Az Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

 

   1. A megrendelést a Vállalkozás a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

   2. A Vállalkozás az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően

‒ a jelen ÁSZF 5.4.10. pontjában foglaltak teljesülése esetén ‒ köteles az Ügyfél részére a megrendelést, a vételi ajánlat elfogadását, elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás ‒ az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével ‒ a vételi ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati és bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

A Termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor az Ügyfélnek a Webáruházon keresztül eljutatott megrendelése a Vállalkozás számára hozzáférhetővé válik. A közvetlenül a megrendelés leadása után kézhez kapott e-mail automatikusan generált, tájékoztató jellegű üzenet, amely nem minősül a megrendelés jóváhagyásának, a vételi ajánlat elfogadásának!

 

A szerződés akkor jön létre, amikor a reburg.hu Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. (vásárlást követő 2. email pl. a csomag, termék összekészítés, raktárba átszállítás, beszerzés, raktárunkba történő beszállítás alatt, pénzügyi rendezésre vár.)

 

   1. A megrendelés elküldését követően a megrendelés, illetve a megrendelés jóváhagyása esetén a szerződés, a szerződés teljesítéséig, szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve megszüntethető. Az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére telefonon, elektronikus levélben, az ügyfélszolgálaton vagy visszáru oldalon van lehetőség.

 

   1. Amennyiben a megrendelt Termék nincs készleten, és nem beszerezhető, a Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az Ügyfél megrendelését. Ebben az esetben a megrendelés teljesítéséért a Vállalkozás nem vállal felelősséget, és az Ügyfél által teljesített esetleges fizetés az Ügyfél számára 14 (tizennégy) napon belül visszafizetésre kerül.

 

   1. Külföldi megrendelés esetén a Vállalkozás Áfa visszatérítést nem intéz, illetve nem rendez. Külföldi adóalany részére csak magyar adószámmal való rendelkezése esetén értékesítünk / fogadunk el megrendelést.

 

   1. Az Ügyfélnek a megrendelés elküldését megelőzően lehetősége van a jelen ÁSZF 5.4. bekezdésében korábban megadott adatainak módosítására.

 

 

   1. Adatbeviteli hibák: Adatbeviteli hibák felismerésének és kijavításának, módosításának technikai lehetőségei:

 • Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök: A „kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, törölhető

A személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a személyes fiók adatok menüpontban.

 

A megrendelés elküldése előtt áttekinthető, módosíthatók a megrendelése adatai.

 

A megrendelés elküldését követően, ha módosítani kíván a rendelés tartalmán, megrendelését, kérjük, jelezze a reburg@reburg.hu e-mail címen, vagy a +36/30/650-8071 telefonszámon!

 

Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően a szállítás megkezdése előtt ezt tegye meg.

 1. Szállítási és fizetési feltételek

 

 

Több termékcsoportból történő egyidejű rendelés esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

Szállítási feltételek

 

   1. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területén lehetséges.

 

   1. Rendelése fizetési kötelezettséggel jár, jogában áll rendelését visszavonni, töröltetni. Amennyiben a szállítás megkezdődött, csomag feladásra került, a címzett a szállítás megkezdéséről ki lett értesítve, a csomagot bármilyen okból a címzett nem veszi át az oda vissza szállítás költségét meg kell fizetnie.

Fizetés megtagadás esetén közjegyzői behajtást fogunk az okozott költség megtérítésére igénybe venni.

 

   1. Átvételkor jogában áll, javasolt a termék kicsomagoltatása, ha a rendelt áru sérült, ne vegye át, visszaszállításra kerül a feladóhoz. Ebben az esetben a visszaszállítási költséget nem kell megfizetni.

A kifizetett vételár visszautalásra kerül abban az esetben ha nem kér cserekészülék szállítást.

A sérülést futár jelenlétében jegyzőkönyvezni kell. Futár továzása után sérülés bejelentés nem fogadható el.

A fuvarlevélen átvételkor jelölni kell kér e kicsomagolást, vagy nem kér, a készüléket sérülésmentese átvette, vagy nem. Amennyiben nem kér kicsomagolást és ezt követően jelzi, hogy a termék sérült, nem bizonyítható, hogy a sérülés mikor keletkezett, a szállítás közben vagy az átvételt követően.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, hogy külsérelmi nyomok (szakadás, törés, lyuk stb.) nem látszódnak-e a csomagoláson, és csak ezután vegye át a terméket, mert a sérülés, vagy hiány átvétel előtti keletkezését kizárólag így lehet kétséget kizáró módon megállapítani. A sérülést, vagy hiányt kérjük átvételkor a fuvarlevélen jelezni és a csomag átvételekor telefonon vagy e-mailben jelezzék felénk.

A kifizetést követően kérjük a csomag tartalmát is átnézni, átvizsgálni a futár jelenlétében! Kérésére a futárnak kötelessége megvárnia a csomag kibontását kicsomagolását, illetve ellenőrzését.

 

   1. A készleten saját raktárunkban, raktáron jelzéssel ellátott termékek általában 24-72 órán belül házhoz szállításra kerülnek. A Termék ára mellett megtalálható a szállítási időre vonatkozó információ, amely tájékoztató jellegű. Ha a megrendelésre meghirdetett Termékek nem állnak rendelkezésünkre a saját készletünkben, a szállítási idő az Ügyfél részére kifejezetten visszaigazolásra kerül.

 

   1. A Vállalkozás a jelen ÁSZF 5.4. bekezdése szerint jóváhagyottan megrendelt termékeket az Ügyfél döntése szerint házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a Vállalkozó által kiállított számlán feltüntetésre kerül.

   2. Használt készülék elszállítása:

Webáruházunkban új elektromos, berendezést vásárol, és azt házhoz szállítjuk részére, a Vásárlónak lehetősége van a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, berendezés háztartásban képződő hulladékát a futárnak átadni és elszállíttatni arról a címről, ami a rendelésben szállítási címként szerepel.

A használt termék elszállításának igényét a rendelés leadásakor a a megjegyzés rovatában jelezheti az alábbi megjegyzéssel „Használt termék elszállítását kérem”, vagy az ügyfélszolgálatunk felé jelezheti e-mailben a szállítás megkezdése előtt.

Az elszállítandó terméket minden esetben szállításra kész állapotba kell hozni (lekötni a hálózatról, vagy gázról, le kell engedni belőle a vizet, könnyen hozzáférhető helyre kell tenni). A használt termék elszállítása elszállítás az új termék megérkezésekor történik.

Megbontott, szétszedett roncs állapotú készülékeket a futárszolgálat nem szállít el,

 

 

 

   1. 6.1.7.

A termék szállításra történő átadásáról e-mailban küldünk tájékoztatást

A Vásárló konkrét szállítási időpontra vonatkozó kérését nem tudjuk figyelembe venni

 

 

Ha egy Ügyféltől ugyanazon a napon több, egymástól időben eltérő megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítási díj szempontjából külön-külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a további rendelések leadásakor jelzi, hogy a házhoz szállítás szempontjából a leadott rendelését a korábban leadott rendelésével össze kívánja vonni, a Vállalkozás amennyiben lehetősége van rá, összevonhatja az Ügyfél megrendeléseit. Az erre vonatkozó döntéséről a Vállalkozás a később leadott megrendelés jóváhagyásakor értesíteni köteles az Ügyfelet. A kiszállításra átadott csomagok utólagos összevonására nincs mód.

 

   1. Házhoz szállítás egyéb feltételei

Háztartási nagygép házhozszállítása esetén a szállítás szolgáltatást végző cégnek lehetősége van a küldemény felvételét, szállítását, vagy kézi erővel történő mozgatását megtagadni, amennyiben azt a körülmények vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve az munka- és vagyonbiztonsági kockázattal jár. Ilyen esetnek minősül többek között:

Ha a rendeltetési hely (ahova a termék lerakását a címzett kéri) és a szállító járművel megközelíthető legközelebbi parkoló között több, mint 30 méter távolság van.

Az ingatlan megközelítése a küldemény kézi mozgatásával az útviszonyok miatt nem lehetséges, vagy munka, illetve vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.

Lépcsőn történő szállítás esetén a lépcső bármilyen okból balesetveszélyes (pl. nincs korlát, a lépő felület, lépő magasság eltér a szabványostól; lépcső felülete csúszós stb), illetve

amennyiben a lépcső adottságainál fogva (szűk; a küldeménnyel nem lehet elfordulni; az elforduláshoz a küldeményt derékmagasság fölé kellene emelni stb…) alkalmatlan a biztonságos szállításra.

Lakótéren belüli mozgatás esetén a rendeltetési hely megközelítése bármilyen okból balesetveszélyes és vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.

Küldemény csomagolt állapotban ajtónyíláson nem fér be, vagy a lakótéren belül nem mozgatható.

Amennyiben ezen körülmények a kiszállítási címen állnak fenn, akkor a kiszállítás teljesítettnek minősül akkor is, ha a fent részletezettek, vagy egyéb akadályozó körülmények okán a küldeményt a szállítók nem juttatják el a megbízáskor megadott címen lévő kiszállítási címre, illetve rendeltetési helyre.

 

   1. A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

   2. Szállítási díjak

Szállítási díjak kiszámítása az oldalon lévő kalkulátorral lehetséges! Szállítási díj kalkulátor használata:

Helyezze a kosárba a vásárolni kívánt terméket, ezt követően a megjelenik a felső sorban a vásárolni kívánt termék. A jobb oldali kosárba kattintáskor az irányítószám megadását követően a szállítási költség kiszámításra kerül.

Több termék együttes rendelése esetén az össz súly szerinti szállítási díjjal kell számolni, a kosár tartalmát!

A szállítási díj függ a kosárba helyezett összes termék mennyiségétől, méretétől, súlyától, csomagolhatóságától és egyéb paraméterektől

A díjat csak ezen adatok összességének ismeretében lehetséges kalkulálni.

A szállítási költség a rendelés során az átvételi mód kiválasztásánál is ellenőrizhető. A szállítási díjak megtekinthetők weboldalunkon a szállítás menü pont alatt

  1. Fizetési feltételek

 

A REBURG Kereskedelmi Kft kizárólag magyar forintban (Ft) állít ki a számviteli bizonylatot.

 

Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. A számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. REBURG Kft nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására - a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve

A számla átvételét követő naptári naptól nincs lehetőség.

 

   1. A jelen ÁSZF 5.4. bekezdése szerint megrendelt és jóváhagyott Termék, szolgáltatás

vételárát az Ügyfél utánvét vagy banki átutalása útján fizeti meg

 

 

   1. Utánvét

 

Utánvét esetén a Termék vételára az átvételkor fizetendő:

 1. MPL futárszolgálat által házhoz szállított Termék esetén bankkártyával vagy kézpénzzel a futárszolgálat részére. Az MPL futárszolgálat által házhoz szállított csomagoknál a súlyhatár maximum 40kg/csomag.

 2. Posta Pont-ra történő szállítás esetén:

- Posta hivatalban való átvétel esetén bankkártyával vagy kézpénzzel. A maximális súlyhatár 30kg/csomag;

- Mol töltőállomáson, illetve Coop üzletben való átvétel esetén kézpénzzel. A maximális súlyhatár 20kg/csomag;

- Csomagautomatánál (a Posta csomagautomatájába kért kézbesítés esetén) bankkártyával. A maximális súlyhatár 20kg/csomag és a csomagautomatába küldött termékek becsomagolást követően sem haladják meg az 50x31x35 cm-t és a 20 kg-ot. A csomagautomatába szállított áru értéke és az árufizetés (utánvétel) összege maximum

200.000 Ft lehet.

 1. Royal Futárszolgálat által szállított Termékek esetén készpénzben.

 

 

   1. Banki átutalás

 

 

Banki átutalás esetén az Ügyfél a Termék vételárát a Termék átvételét megelőzően fizeti meg a Vállalkozásnak. A termék kiszállítására ebben az esetben az Ügyfél által fizetendő vételár teljes összegének (termék vételárának és az esetleges szállítási díjnak) a Vállalkozás bankszámláján való jóváírást követően kerül sor.

 

A Vállalkozás bankszámlaszámának adatai:

    • Számlatulajdonos neve: REBURG Kft.

    • Bankszámlavezető bank: OTP BANK Nyrt. Sásdi Fiók

- Bankszámlaszám: 11731111-20006424

A banki átutalásos fizetési módnál, kiemelten fontos, hogy az Ügyfél csak abban az esetben utalja át a fizetendő vételár összegét, amennyiben a Termék megrendelésének jóváhagyására, a vételi ajánlat elfogadására sor kerül a Vállalkozás részéről.

 

   1. Személyes átvétel

Személyes átvételre nincs lehetőség

 

  4.  Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)
 

                     A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

                     A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a                           Simple felületén intézhetik fizetésüket.

                     A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát                           szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. 

                     MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI? 

 1.             A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
 2.             A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
 3.             A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.
 4.             A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

                     Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal
 

" Tudomásul veszem, hogy a(z) REBURG Kft. (7370 Sásd, Rákóczi utca 1.) adatkezelő által a(z) reburg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Termék neve, termék ára, Vasárlói adatok: név, e-mail cím, telefonszám,
számlázási cím adatok és szállítási cím adatok
 ]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff  “

 

 

 

 1. Az elállás joga, gyakorlásának feltételei, módja és következményei

 

 

  1. A Fogyasztó a Felek között a jelen ÁSZF 3. szakasza alapján létrejött szerződéstől ‒ a Korm. Rendeletben biztosított joga alapján a jelen ÁSZF 7.2. bekezdésében foglalt határidőn belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról részletesen a Korm. rendelet rendelkezik.

 

  1. A Fogyasztó ‒ a jelen ÁSZF 7.1. bekezdése szerinti ‒ elállási jogát a Terméknek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. Az elállás joga természetesen személyes átvétel esetén is gyakorolható. A Fogyasztó általi írásbeli elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a Vállalkozásnak a 14 napos elállási határidőn belül.

 

A jelen bekezdés szerinti határidőn belül biztosított elállási jog nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

  1. Ha a Fogyasztó a Korm. Rendelet alapján eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül

visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

  1. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak a saját költségén (szállítási költség) kell gondoskodnia. A Fogyasztó az elállással érintett Terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Vállalkozás részére, utánvételes átvételt a Vállalkozás nem teljesít.

 

  1. A Fogyasztó a Terméket a Vállalkozás 7300 Komló, Városház 10. szám alatt található raktárába köteles visszajuttatni.

 

  1. Elállás esetén a Vállalkozás követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

  1. A Terméket eredeti, sértetlen állapotban, gyári csomagolásban, ennek hiányában a leggondosabb csomagolásban, kell visszajuttatnia Vállalkozás címére. A Vállalkozás kizárólag a sérülésmentes és hiánytalan tartalmú Termék visszaszolgáltatása esetén köteles a Termék vételárát megtéríteni.

 

  1. A Fogyasztó kérésére a Vállalkozás készséggel gondoskodik a Termék visszaszállításának lebonyolításáról. Ennek keretében a Fogyasztó igénybe veheti a Vállalkozás által ajánlott, a Vállalkozás által hivatalosan kiszállításra használt kiszállító cégeinek egyikét a Termék visszajuttatására. Erről bővebb tájékoztatást a Fogyasztó az Ügyfélszolgálaton, telefonon, illetve elektronikus levélben kérhet. A visszaszállítás költségeit ebben az esetben is a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó által gyakorolt elállási jog esetén a jelen bekezdésben foglaltak alapján a Termék súlyától függően az alábbi díjtáblázat alapján tudja a Vállalkozás visszaszállítani a Terméket:

- 0 - 1 kg: 2.990Ft;

- 1 - 3 kg: 3.990Ft;

- 4 - 10 kg: 4.990Ft;

- 10 - 20 kg: 5.990Ft;

- 20 - 30 kg: 6.990Ft;

- 30 - 100kg: 9.990Ft;

   • 100kg-tól darabonként: 14.990Ft; A szállítási díjak a 27%-os Áfa-t tartalmazzák.

  1. Amennyiben az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak úgy nem gyakorolhatja elállási jogát a jelen ÁSZF 7.1. bekezdésében hivatkozott Korm. rendelet alapján.

  2. A Korm. Rendelet alapján nem gyakorolható az elállási jog:

   • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; vagy

   • olyan lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (elektromos fogkefe, haj-és szakállvágó, epilátor, tartós szőrtelenítő készülék stb); valamint

 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 

  1. A Fogyasztó az elállási jogának gyakorlását írásban e-mailen, postai levélben, vagy a Weboldalon található ügyfélszolgálat/visszáru oldalon köteles a Vállalkozásnak bejelenteni az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata vagy a jelen ÁSZF 7.19. bekezdésében található általa kitöltött nyilatkozat-minta megküldésével. Levélben való közléskor a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adhatja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

  1. Amennyiben elállás esetén a Fogyasztó a termék árát megfizette, a Vállalkozás az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (például szállítási díj) is.

  2. A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a

Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

  1. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ a Termék átvételére, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

  1. A Vállalkozás mindaddig visszatarthatja a Termék vételárának visszatérítését, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Vállalkozásnak visszaküldte. Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

 

  1. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a Termék árának visszatérítése előtt a Terméket megvizsgálja, és amennyiben az a Fogyasztónak felróható módon sérült, esetleg szennyezett vagy hiányos, a visszatérítés összegét csökkentse, vagy a visszavételt megtagadja.

 

  1. A Vállalkozás csak akkor köteles a Terméket visszavenni, ha a Fogyasztó azt sérülésmentesen és az összes tartozékával együtt szolgáltatja vissza. Amennyiben a Fogyasztó a Terméket neki felróható módon nem ilyen módon szolgáltatja vissza, akkor a Vállalkozás nem veszi vissza a Terméket és nem fizeti vissza a Termék vételárát. Ilyen esetben a Vállalkozás jogosult a Terméket a Fogyasztó költségére visszaszállítani a Fogyasztónak.

 

  1. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után történik. Elállás esetén, a Vállalkozás a Termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a Termék nem az eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült vagy hiányos).

  2. Elállási nyilatkozat minta:

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a jelen ÁSZF 9.szakaszában meghatározott írásbeli kapcsolattartási módok valamelyikén.

Vállalkozás adatai:

Név: REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 7370 Sásd, Rákóczi utca 1.

Termék visszaküldés cím: 7300 Komló Városház tér 10 Levelezési cím: 7370 Sásd, Rákóczi utca 1.

Email cím: reburg@reburg.hu

Telefonszám: 06-30/650-8071, 06-72/581-438

Alulírott, kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi

termék/ek

adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma: ...................

Termék megnevezése: ...................

Szerződéskötés időpontja: ...................

Átvétel időpontja: ...................

A Fogyasztó neve: ...................

A Fogyasztó címe: ...................

Vételár visszafizetése: Bankszámla szám:..............-........................-................

A Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Keltezés: .......................

 

  1. Amennyiben a Termék visszaküldése megfelel a fenti feltételeknek a Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék vételárát hiánytalanul téríti vissza a Fogyasztó részére.

 

  1. A jelen ÁSZF 7. szakaszában fogalt elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályokat az Ügyfél által más jogszabályra alapított elállási jogának gyakorlása esetén is megfelelően alkalmazni kell.

 

 1. Jótállás, kellékszavatosság és termékszavatosság

 

  1. Kellékszavatosság

 

   1. A Fogyasztó a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

   1. A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;

 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás

költségére ki is javíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

   1. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A kellékszavatossági igény a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl már nem érvényesíthető. Használt Termék esetén ez a határidő 1 (egy) év.

 

   1. A kellékszavatosság időtartama alatti hibabejelentést email, illetve tértivevényes levél útján tehető meg, a hibabejelentés időpontjának igazolhatóságára tekintettel a jelen ÁSZF 9. bekezdésében meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

 

   1. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

 

   1. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

  1. Termékszavatosság

 

 

   1. A Termék hibája esetén – a Fogyasztó választása szerint – a jelen ÁSZF 8.1. bekezdésében meghatározott kellékszavatossági vagy a jelen ÁSZF 8.3. bekezdése szerinti jótállási vagy a jelen bekezdés szerinti termékszavatossági igény érvényesíthető.

 

   1. A termékszavatossági igény keretében kizárólag a hibás Termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   2. A termékszavatossági igény a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a Fogyasztó elveszti e bekezdés szerinti igényérvényesítési jogosultságát.

 

   1. A termékszavatossági igény kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

   1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

   1. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

  1. Jótállás

 

 

   1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az ott meghatározott Termékek vonatkozásában jótállásra köteles.

 

   1. A jótállás időtartama:

 

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Azonban fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja."

 

 

 

   1. Az Ügyfél a jótállási időszak alatti hibabejelentést email, illetve tértivevényes levél útján teheti meg, a hibabejelentés időpontjának igazolhatóságára tekintettel a jelen ÁSZF 9. bekezdésében meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

   2. A Fogyasztó a jótállási igényének érvényesítése keretében a Termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti.

 

   1. A fentieken kívül a Vállalkozás a Termékeire vonatkozóan a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garanciát) vállalhat, az általa meghatározott vonatkozó jótállási feltételek szerint. A Vállalkozás az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli az Ügyféllel.

 

A jótállás időtartama alatt az Ügyfél a kellékszavatossági jogának gyakorlása során a jótállási jegyben foglaltaknak megfelelően kérheti a Vállalkozótól

    • a hibás termék cseréjét, vagy

    • a termék hibájának kijavítását,

kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy ha a választott kellékszavatossági jog a Vállalkozásnak a másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

 

Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt a Vállalkozás nem vállalta, vagy ha a Vállalkozás a kicserélési, illetve kijavítási kötelezettségeinek megfelelő határidőn belül az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor az Ügyfél választása szerint:

    • árleszállítást követelhet,

    • a hibát a Vállalkozás költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy

    • elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 

Az Ügyfél a Vállalkozó általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve a Vállalkozás által vállalt esetleges üzembe helyezés napjától) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

 

 

   1. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól minden esetben csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Vállalkozást terheli. A jótállás a Fogyasztónak, illetve az Ügyfélnek a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.

   2. A Fogyasztó, illetve az Ügyfél kizárólag a Vállalkozás által a Termék átadásakor átvett jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó, illetve Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Termék vételára megfizetésének igazolására kiállított bizonylat bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. A Termék megvásárlásának tényét minden esetben az igényét érvényesítő félnek kell minden kétséget kizáró módon igazolnia. Az egyes Termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok terjedelméről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

 

   1. A Vállalkozásnak jogában áll a Fogyasztó, illetve az Ügyfél által vásárolt Termékkel kapcsolatban jelzett hibát kivizsgálni vagy amennyiben azt a Fogyasztó, illetve az Ügyfél által jelzett hiba igényli, akkor a Terméket a gyártó részére bevizsgálására elküldeni. Abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a hiba oka a Terméket megvásárló nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség a Fogyasztót, illetve az Ügyfelet terheli.

 

   1. A jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

   1. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Egyébként a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a jelen ÁSZF 8.2. és 8.3. bekezdéseiben meghatározott jogosultságoktól függetlenül illetik meg.

 

 1. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 

 

A Vállalkozás ügyfélszolgálatának elérhetőségei a következők:

 • Név: REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

- Telefonszám: +36-72-581-438

+36-30-650-8071

Telefonos ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfőtől Péntekig 08:30-17:30 óra között

 

 

 1. Felelősség

 

 

 

  1. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja, és a Weboldal használatával elfogadja, hogy Vállalkozás nem vállal felelősséget Weboldalhasználat során felmerülő vagyoni és személyiségi jogi károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozásért való felelősségen túlmenően.

 

  1. A Vállalkozás kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Vállalkozás ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítésének érdekében.

 

  1. A Vállalkozás Weboldalának oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezet. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Vállalkozás felelősséget nem vállal.

 

  1. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozás jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

  2. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, emiatt a Weboldal használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

  1. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozásnak. Amennyiben Vállalkozás a jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

  1. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját adatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Vállalkozás még nem kezdte meg.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

 

  1. Kapcsolatfelvétel a Vállalkozással

 

Amennyiben az Ügyfélnek a Vállalkozástól a Weboldalon található Webáruházban vásárolt Termékkel kapcsolatban problémája vagy bármilyen igénye merül fel, azt a jelen ÁSZF 9. szakaszában található ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén jelezheti a Vállalkozásnak.

 

  1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Vállalkozás és az Ügyfél között esetlegesen felmerülő fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára.

 1. Panaszkezelés Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e- mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

 

 

Név: Mátyus Mariann

 

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

 

Fax száma: (72) 507-152 Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

 

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

 

 

Név: Dr. Bagdi László

 

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

 

 

Név: Dr. Tulipán Péter

 

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Telefonszáma: (1) 488-2131

 

 

Név: Dr. Baranovszky György

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

 

 

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Telefonszáma: (22) 510-310

 

 

Név: Kirst László

 

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

 

 

Név: Horváth László

 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749 Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

 

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

 

 

Név: Pintérné Dobó Tünde E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

 

 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

 

 

Név: Dr. Rozsnyói György

 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860

 

Név: Dr. Pongó Erik

 

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

 

 

Név: dr. Csanádi Károly

 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

 

 

Név: Dr. Novák Ferenc

 

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

 

 

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661

 

Név: Mátyás Tibor

 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936 Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

 

 

Név: Dr. Óvári László

 

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

 

Telefonszáma: (92) 550-513 Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség

létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 

 • az eljáró bíróságot;

 

 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

 

 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

 

 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

 

 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A panasztételhez kapcsolódóan tájékoztatás és elérhetőség a következő weboldalon található

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag Békéltető testület

A Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltetőtestületek elérhetőségeivel és a békéltetőtestületek előtti eljárás megindításával kapcsolatos részletes tájékoztatás a következő weboldalon található https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

A Vállalkozás kijelenti, hogy a békéltetőtestületi eljárás esetleges megindulása esetén részt vesz és közreműködik a békéltető testületi eljárásban.

 

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltetőtestület

 • neve: Baranya Megyei Békéltető Testület

 • címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

 • levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

- telefonszáma: +36-72/507-154

Az online vitarendezési platform

 

Az Ügyfél a Vállalkozástól vásárolt Termékkel kapcsolatos problémája, illetve igénye esetén a probléma, illetve a fogyasztói jogvita rendezése érdekében az Európai Unió által fenntartott online vitarendezési szolgáltatáshoz is fordulhat. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

Polgári peres és nemperes eljárás

Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 

Amennyiben a Felek egyikének lejárt pénzkövetelése merül fel a másik Féllel szemben, amelynek összege nem haladja meg a 3.000.000,- Forintot, akkor első körben főszabály szerint a Fél fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet a másik Féllel szemben.

 

A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. „ Bírósági jogérvényesítés esetén az ügyfél - választása szerint – a Vállalkozásra általánosan illetékes bíróság helyett a pert az ügyfél belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt is megindíthatja."

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

  1. A Vállalkozás kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Weboldalon (www.reburg.hu) található Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

  1. A Vállalkozás nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépének, mobiltelefonjának illetve más okos eszközének, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

  1. A Vállalkozás nem rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

 

  1. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Sásd, 2021. 09. 09. REBURG Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseletében: Gruber László ügyvezető

 

   1. számú melléklet 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Hatályos 2018. június 26. napján

 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

 1. § (1) E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt (a továbbiakban: szavatossági igény) vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt (a továbbiakban: jótállási igény) érvényesít.

(2) E rendelet vállalkozásra vonatkozó szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a dolog gyártójára is megfelelően alkalmazni kell.

 1. § Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. A fogyasztó hátrányára eltérő szerződési kikötés helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

 2. § (1) Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.

(2) A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

 1. § (1) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

 3. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 4. a hiba bejelentésének időpontját,

 5. a hiba leírását,

 6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

 7. az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 1. Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 2. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 3. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 4. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 5. A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 6. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 1. § A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 2. § (1) Kijavításra vagy – a 4. § (5) bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 1. a fogyasztó nevét és címét,

 2. a dolog azonosításához szükséges adatokat,

 3. a dolog átvételének időpontját, továbbá

 4. azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

(2) Az (1) bekezdésben előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 1. § (1) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

 1. A javítószolgálat a kijavítást az 5. §-ban előírtak betartásával köteles elvégezni.

 2. A javítószolgálat a kijavítás iránti jótállási igény intézésekor a 6. § (1) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles eljárni.

 1. § (1) A 4–6. §-ban, valamint a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 2. § E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

11. §1

 

 

 

 

 

1 A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Honlapunk kizárólag az általunk kínált szolgáltatás biztosítása céljából sütiket használ. Bővebb tájékoztató a honlap adatvédelmi tájékoztatóban érhető. További információ